De Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Colin Stoltz Online Services

 

Artikel 1: Definities

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

 

Colin Stoltz Online Services: de in deze Voorwaarden bedoelde  leverancier of tussenpersoon.

 

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Colin Stoltz Online Services onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen en Colin Stoltz Online Services Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst;

 

Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, databases en Sites;

 

Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot programmeringwerkzaamheden, ontwerpen, hosting, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server management, project management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en Sites;

 

Order: iedere opdracht van Klant aan Colin Stoltz Online Services.Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen van Colin Stoltz Online Services en Klant.

 

2.2 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij Colin Stoltz Online Services niet optreedt in haar hoedanigheid van verkoper en/of dienstverlener.

 

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door Colin Stoltz Online Services uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Aanbiedingen, Totstandkoming van Overeenkomsten, Opgaven en Aanduidingen en Producten en/of Diensten

 

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Colin Stoltz Online Services niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

 

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Colin Stoltz Online Services een Order schriftelijk aanvaardt, of door Colin Stoltz Online Services uitvoering aan een Order wordt gegeven.

 

3.3 Alle opgaven door Colin Stoltz Online Services van getallen, maten, aanduidingen en/of indicaties van de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan. Colin Stoltz Online Services kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

1
 

Artikel 4: Wijzigingen , Aanvullingen en Opzeggingen

 

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Colin Stoltz Online Services zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

4.2 Na akkoord op een offerte zullen de geoffreerde online marketing werkzaamheden zoals afgestemd tussen Klant en CSOS per contractperiode, zoals in offerte vermeld, stilzwijgend worden verlengd met de duur zoals die vermeld staat in de offerte. Opzegging dient schriftelijk (e-mail of post) gedaan te worden. Er geldt 1 (zegge: één) maand opzegtermijn, geldende per eerste van de maand.

 

Artikel 5: Prijzen

 

5.1 Alle prijzen van Colin Stoltz Online Services zijn uitgedrukt in Euro’s - tenzij anders aangegeven - en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Klant alle kosten verband houdende met het verkrijgen en/of in stand houden van online netwerkverbindingen en tele- of datacommunicatiefaciliteiten.

 

5.2 Indien sprake is van een Overeenkomst met door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, is Colin Stoltz Online Services gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord gaat met door Colin Stoltz Online Services kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Klant gerechtigd binnen 10 (tien) werkdagen de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Colin Stoltz Online Services genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 6: Betaling

 

6.1 Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan Colin Stoltz Online Services betalen. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen 14 (dertig) dagen na factuurdatum betalen. Het in rekening gebrachte bedrag zal doormiddel van een SEPA incasso betaling worden geïncasseerd. Klant wordt in het voortraject hierover ingelicht.

 

6.2 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Colin Stoltz Online Services op te schorten.Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

2


6.3 Het totaalbedrag van een order mag alleen in delen worden betaald indien dit is overeengekomen met Colin Stoltz Online Services. Mocht Klant haar betalingen niet of niet op tijd voldoen dan heeft Colin Stoltz Online Services het recht het resterende deel van het totaalbedrag ineens op te eisen alvorens (verder) te presteren. Het direct opeisbare bedrag bestaat dan uit het totaalbedrag minus het reeds betaalde deel.

 

6.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met één procent. Tenzij Colin Stoltz Online Services het resterende deel van het totaalbedrag ineens opeisbaar stelt.

 

6.5 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Colin Stoltz Online Services, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag.

 

6.6 Indien op enig moment bij Colin Stoltz Online Services twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid bestaat van Klant, heeft Colin Stoltz Online Services het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Colin Stoltz Online Services, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Colin Stoltz Online Services.
Artikel 7: Voorbehoud van Eigendom en Rechten

 

7.1 Klant is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Colin Stoltz Online Services de Producten te verhuren, uit te lenen of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren..

 

7.2 Bij beslag, (voorlopig) surseance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Colin Stoltz Online Services. Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

7.3 Eventuele rechten worden aan Klant steeds verleend, of indien dit in een Overeenkomst is voorzien, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen

 

Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

3
 

vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.

Artikel 8: Leveringstermijnen

 

8.1 Een door Colin Stoltz Online Services opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Colin Stoltz Online Services geldende omstandigheden, en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Colin Stoltz Online Services verstrekte gegevens. De leveringstermijn zal door Colin Stoltz Online Services zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 

8.2 Colin Stoltz Online Services heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.8.3 Indien Colin Stoltz Online Services voor de uitvoering van een overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, kan de leveringstermijn nooit eerder gaan lopen dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Colin Stoltz Online Services.

 

8.4 Bij overschrijding van een leveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van

 

Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeen-komst in stand laat. Klant is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, voor zover dat strikt noodzakelijk is.

 

Artikel 9: Risico

 

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

9.2 Het risico van verlies of beschadiging van informatie, bestanden en/of gegevens die aan Klant via tele- of datacommunicatiefaciliteiten ter beschikking worden gesteld, is voor Klant.

 

Artikel 10: Inspectie en Klachten

 

10.1 Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming - waaronder begrepen op diens computersysteem indien online wordt geleverd - nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten zullen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Colin Stoltz Online Services moeten worden gemeld.

Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

4
 

10.2 Na het constateren van enig gebrek is Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie van de Producten onmiddellijk te staken en voorts al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen en na te laten ter voorkoming van - verdere - schade.

 

Artikel 11: Internetaansluiting

 

11.1 Colin Stoltz Online Services is niet verantwoordelijk voor internetaansluitingen of de levering daarvan, dit product levert Colin Stoltz Online Services niet.

 

Artikel 12: Domeinnaamregistratie

 

12.1 Op verzoek van Klant verzorgt Colin Stoltz Online Services de registratie van domeinnamen en onderhoudt Colin Stoltz Online Services een domeinnaam server voor Klant tegen de alsdan geldende tarieven. Colin Stoltz Online Services heeft het recht de tarieven ter zake aan te passen. Klant is bekend met het ter zake geldende Reglement voor Registratie Domeinnamen. Klant zal desgevraagd het door Colin Stoltz Online Services ter beschikking te stellen formulier voor domeinnaam registratie ondertekenen.

 

12.2 Klant is ermee akkoord dat de registratie van domeinnamen geschiedt voor rekening en risico van Klant. Dergelijke registratie vestigt uitdrukkelijk geen merkrechtelijke aanspraken. Evenmin onderzoekt Colin Stoltz Online Services of het gebruik van een domeinnaam (merkrechtelijk) is toegestaan. Hiervoor is Klant zelf verantwoordelijk. Klant vrijwaart Colin Stoltz Online Services ter zake van aanspraken dat een (door Colin Stoltz Online Services geregistreerde) domeinnaam inbreuk maakt op merk-of handelsnaamrechten van een derde.

 

Artikel 13: Software- en database licenties

 

13.1 Voor zover Colin Stoltz Online Services aan Klant software- en/of databaselicenties van derden verstrekt, gelden de licentievoorwaarden en garanties van die derden.

 

13.2 Voor zover Colin Stoltz Online Services software en/of databases voor Klant beheert - al dan niet door deze op bij Colin Stoltz Online Services aanwezige apparatuur te laten draaien - blijft Klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Klant is ermee akkoord dat aan het gebruik van software - en databases op een eigen Site - en al dan niet op bij Colin Stoltz Online Services aanwezige apparatuur - additionele voorwaarden (kunnen) zijn verbonden, in het bijzonder ten aanzien van de door Klant verschuldigde (licentie-) vergoedingen.

 

Artikel 14: Medewerking door Klant

 

14.1 Klant zal Colin Stoltz Online Services steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijk gegevens of inlichtingen verschaffen en ter zake alle medewerking

 

Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

5
 

verlenen.14.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van apparatuur, software en van de door Colin Stoltz Online Services te verlenen Diensten, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures, een adequaat systeembeheer, het instandhouden van (tele)communicatiefaciliteiten en (het gebruik van) databases.

 

14.3 Klant zal Colin Stoltz Online Services telkens alle benodigde materialen, proeven en gegevens tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Colin Stoltz Online Services is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten in (cartografische) afbeeldingen, databases, tenaamstellingen en evenmin voor fouten bij het converteren hiervan.

 

Artikel 15: Tele- en datacommunicatie

 

15.1 Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid van tele-en datacommunicatiefaciliteiten en de apparatuur, noodzakelijk voor het gebruik van Producten en/of het verrichten van de Diensten door Colin Stoltz Online Services.

 

15.2 Colin Stoltz Online Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens en Producten en het niet in staat zijn van Klant om de Producten en/of Diensten te gebruiken wegens een tekortkoming, gebrek of niet functioneren van tele- en datacommunicatiefaciliteiten, op welke wijze de transmissie ook plaatsvindt.

 

15.3 Indien Colin Stoltz Online Services bij gegevensverwerking en/of het verrichten van Diensten met gebruikmaking van tele- en datacommunicatiefaciliteiten de Klant toegangs- of identificatiecodes ter beschikking stelt, zal Klant deze codes vertrouwelijk behandelen en alleen aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

 

15.4 Klant houdt zich bij tele- en datacommunicatie aan de door Colin Stoltz Online Services gewenste protocollen en/of specificaties en aan Colin Stoltz Online Servicess aanwijzingen ter zake.

 

Artikel 16: Beveiliging en privacy

 

16.1 Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Klant zal Colin Stoltz Online Services alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Colin Stoltz Online Services zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistratie zorg dragen.Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

6
 

16.2 Klant vrijwaart Colin Stoltz Online Services voor alle aanspraken van derden die jegens Colin Stoltz Online Services mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijkebewaartermijnen.

 

Artikel 17: Intellectuele Eigendomsrechten

 

17.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Colin Stoltz Online Services of diens licentiegevers. Klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

 

17.2 Het is Klant niet toegestaan op de Producten, waaronder begrepen Sites, aangebrachte merk-of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Producten, te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.

 

17.3 Indien Colin Stoltz Online Services door middel van technische bescherming de Producten en/of Diensten heeft beveiligd (bijvoorbeeld ‘firewalls’ of beveiligingssleutels), is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat Klant niet in staat is een reservekopie van software te maken, zal Colin Stoltz Online Services op verzoek van Klant een reservekopie ter beschikking stellen.

 

17.4 Behoudens het geval dat Colin Stoltz Online Services een reservekopie van computerprogrammatuur aan Klant ter beschikking stelt, heeft Klant het recht slechts één reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan 'te maken'. Onder reservekopie wordt in deze Voorwaarden verstaan: een reservebestand, een online kopie, al dan niet op een server opgeslagen en/of een opgeslagen vorm van software, dan wel een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd. Het maken van een reservekopie is uitsluitend toegestaan ter vervanging van het oorspronkelijk exemplaar van de software ingeval van onvrijwillig bezitverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en te zijn voorzien van de zelfde indicaties als het oorspronkelijk exemplaar.

 

17.4 Colin Stoltz Online Services vrijwaart Klant tegen rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op de bewering dat door Colin Stoltz Online Services zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op een in Nederland geldendColin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

7
 

recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarden dat Klant Colin Stoltz Online Services onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvorderingen en afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Colin Stoltz Online Services. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de Producten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat, dat de door Colin Stoltz Online Services zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op enige aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom, of indien naar het oordeel van Colin Stoltz Online Services een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Colin Stoltz Online Services het geleverde

 

tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen - of naar diens keuze zorg dragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten kan blijven gebruiken.

 

17.6 Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Colin Stoltz Online Services wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Producten in een niet door Colin Stoltz Online Services gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Colin Stoltz Online Services geleverde of verstrekte zaken, daaronder begrepen software, of op een andere wijze dan voor de Producten zijn ontwikkeld of bestemd.

 

Artikel 18: Vertrouwelijkheid

 

18.1 Beide partijen verplichten zich om geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de voorwaarden die zijn neergelegd in een Overeenkomst en alle informatie betreffende de andere partij, waarvan zij in het kader van een Overeenkomst kennis nemen. De geheimhoudingsplicht strekt zich in elk geval uit tot technische, financiële, operationele en bedrijfseconomische gegevens van de andere partij.

 

18.2 Onder informatie bedoeld in het eerste lid valt niet: (a) informatie die reeds in het bezit was van de ontvangende partij op het moment dat die informatie door de andere partij werd verstrekt;

 

  1. informatie van algemene bekendheid; (c) informatie die is verkregen van een derde die gerechtigd was de informatie te verschaffen, dan wel informatie die de ontvangende partij zelf had ontwikkeld zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie van de verschaffende partij.

 

18.3 Partijen zullen de informatie bedoeld in het eerste lid niet voor aan ander doel aanwenden dan ter uitvoering van uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Partijen dragen er zorg voor dat een gelijke geheimhoudingsplicht wordt opgelegd aan hun werknemers of door hen ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in het eerste lid bedoelde informatie.Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

8


18.4 Het in dit artikel bepaalde blijft van kracht ook na beëindiging van een Overeenkomst.Artikel 19: Communicatie

 

19.1 Klant is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door of namens Klant op een Site en elders wordt verschaft. In het bijzonder is het Klant niet toegestaan om openbare Sites en andere door Colin Stoltz Online Services al dan niet beheerde Producten, of netwerken waarvoor Klant van de Diensten van Colin Stoltz Online Services gebruik maakt, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden alsmede het bepaalde in een Overeenkomst. Onder meer de volgende handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan: (a) het inbreuk plegen op octrooi-, auteurs-, model-, of merkrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; (b) het zonder toestemming binnendringen in andere computersystemen of het World Wide Web, al dan niet met doorbreking van toegangscodes (“hacking”) en/of in het geval toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of sleutel, dan wel door het aannemen van een onjuiste identiteit; (c) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (d) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (e) het handelen in strijd met (internationale) regelgeving ter zake.

 

19.2 Klant vrijwaart Colin Stoltz Online Services voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het in het eerste lid bepaalde.

 

Artikel 20: Garantie

 

20.1 Colin Stoltz Online Services staat er jegens Klant voor in dat de Producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen en in geval van computerprogrammatuur beantwoorden aan de functionele specificaties, mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden, dan wel bij de Producten behorende documentatie, stipt en volledig worden nagekomen.

 

Colin Stoltz Online Services staat er jegens klant voor in, zich er naar beste kunnen voor in te spannen de Diensten met zorg te verrichten en voor zover vastgelegd in een overeenkomst, zoveel als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming daarmee. Echter geen invloed kan worden uitgeoefend op de software en broncodes van zoekmachines en andere websites. Derhalve is Colin Stoltz Online Services niet verantwoordelijk te houden voor uiteindelijke resultaten binnen, bijvoorbeeld, zoekmachines. Colin Stoltz Online Services houdt er een “best effort” policy op na dat inhoud dat Colin Stoltz Online Services niet meer dan haar uiterste best zal doen voor Klant. Garanties voor noteringen enColin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

9
 

resultaten in zoekmachines worden derhalve niet gegeven.20.2 Indien Colin Stoltz Online Services producten aan Klant aflevert die Colin Stoltz Online Services van diens toeleveranciers heeft gekregen, is Colin Stoltz Online Services nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant gehouden dan waarop Colin Stoltz Online Services ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

 

Artikel 21: Apparatuur-/serverbeheer

 

21.1 Op verzoek van Klant verzorgt Colin Stoltz Online Services de diagnose, het melden, en/of het opheffen van door Klant bij Colin Stoltz Online Services aangemelde apparatuurstoringen, tegen de alsdan geldende tarieven.

 

21.2 Op verzoek van Klant verzorgt Colin Stoltz Online Services de exploitatie, en het beheer van apparatuur, zoals een hardware server, bij Colin Stoltz Online Services. De apparatuur wordt door Klant verschaft, of op verzoek van Klant door Colin Stoltz Online Services verworven. De apparatuur zal voldoen aan de ter zake door Colin Stoltz Online Services te stellen eisen en specificaties. Klant zal Colin Stoltz Online Services desgevraagd de benodigde tools ter beschikking stellen. Klant is tevens verantwoordelijk voor de aanschaf e.d. van de systeem- en besturingsprogrammatuur. Mits Colin Stoltz Online Services daarbij de nodige beveiligingsmaatregelen neemt, is het Colin Stoltz Online Services toegestaan (een deel van) de apparatuur van Klant voor andere doeleinden te gebruiken. Indien Colin Stoltz Online Services voor Klant apparatuur aanschaft blijft deze te allen tijde de eigendom van Colin Stoltz Online Services.

 

21.3 Door Klant zelf aan Colin Stoltz Online Services verschafte apparatuur zal door Colin Stoltz Online Services pas in gebruik worden genomen voor het verrichten van de in lid 2 besproken werkzaamheden, nadat de bewuste apparatuur door Colin Stoltz Online Services is getest en geaccepteerd. Colin Stoltz Online Services is gerechtigd aan Klant voor een acceptatietest kosten in rekening te brengen.

 

21.4 De dienstverlening als omschreven in de vorige leden geschiedt gedurende werkdagen, tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor zover nodig, zal Colin Stoltz Online Services zich ervoor inspannen dat storingen ook buiten deze uren worden verholpen. De volgende werkzaamheden vallen niet onder de dienstverlening: (a) ontwerp en programmeringwerkzaamheden met betrekking tot Sites; (b) correctief onderhoud in verband met falende apparatuur en software, tenzij partijen zijn overeengekomen dat Colin Stoltz Online Services
onderhoud levert; (c) werkzaamheden voortvloeiende uit tele- en datacommunicatie storingen;

 

  1. werkzaamheden voortvloeiende uit koppeling of gebruik van Producten door de Klant met niet door Colin Stoltz Online Services geleverde apparatuur, software en data.Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

10


21.5 Desgewenst kan Klant, ingeval van storing die het gebruik van de apparatuur onmogelijk maakt, tijdelijk gebruik maken (al dan niet via een online verbinding) van bij Colin Stoltz Online Services aanwezige apparatuur. Dergelijk gebruik is voor risico van Klant. Na het einde van dat gebruik is Colin Stoltz Online Services gerechtigd de aanwezige software en bestanden van Klant, zonder voorafgaande melding aan Klant, te wissen of te verwijderen.

 

Artikel 22: Onderhoud

 

22.1 Desgewenst verzorgt Colin Stoltz Online Services voor Klant onderhoudswerkzaamheden aan door Colin Stoltz Online Services voor Klant geëxploiteerde en beheerde apparatuur, daaronder begrepen hardware servers. De Overeenkomst vermeldt de reikwijdte van de werkzaamheden.

 

22.2 Op verzoek verleent Colin Stoltz Online Services aan Klant al dan niet telefonisch onderhoud en support. Klant dient daarbij de beschikking te hebben over door Colin Stoltz Online Services aan te duiden modems, Internet-aansluiting en overige communicatie-apparatuur en -software. Er wordt geen telefonische support gegeven ten aanzien van door Klant zelf aangebrachte wijzigingen, veranderingen of toevoegingen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot wijzigingen, veranderingen of toevoegingen in de software, bestanden, informatie, adres-layouts, schermindelingen, gebruikte communicatie-apparatuur en -programmatuur, batch files gemaakt voor het uitwisselen van gegevens, files gebruikt voor import- en exportdefinities, zelf gedefinieerde import en conversie scripts, gebruiksinterfaces, rapportages en/of netwerkproblemen.

 

Artikel 24: Verzuim / Ontbinding

 

24.1 Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Colin Stoltz Online Services gerechtigd:

 

  • de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld; en/of

 

  • de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.24.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Klant zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Colin Stoltz Online Services Klant binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval is Colin Stoltz Online Services zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van KlantColin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

11
 

voldoende zeker is gesteld. Het bepaalde in de voorgaande artikelen doet niet af aan de overige rechten van Colin Stoltz Online Services op grond van de wet en de Overeenkomst.

 

24.3 In geval van (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, is Klant verplicht op eerste vordering van Colin Stoltz Online Services.: (a) alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Producten die door Colin Stoltz Online Services in het kader van een Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld hetzij terug te geven aan Colin Stoltz Online Services, hetzij onmiddellijk te vernietigen; (b) de eventueel door Colin Stoltz Online Services in gebruik gegeven verbruiks- en gebruiksartikelen te restitueren; (c) de bij Klant aanwezige informatie als bedoeld in Artikel 18 van deze

 

Voorwaarden hetzij terug te geven aan Colin Stoltz Online Services (onder gelijktijdig wissen van diens computersysteem), hetzij de informatie onmiddellijk te vernietigen en deze verder niet meer aan te wenden.

 

24.4 Klant zal Colin Stoltz Online Services in de gelegenheid stellen de nakoming van deze verplichting op de locatie van Klant te verifiëren.

 

24.5 Tevens is Colin Stoltz Online Services gerechtigd Klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de door Colin Stoltz Online Services voor Klant geëxploiteerde Sites te ontzeggen en is Colin Stoltz Online Services gerechtigd domeinnamen en e-mail adressen te blokkeren.

 

Artikel 25: Overdracht van Rechten

 

Het is Colin Stoltz Online Services toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. Klant is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Colin Stoltz Online Services.

 

Artikel 26: Aansprakelijkheid van Colin Stoltz Online Services

 

26.1 Colin Stoltz Online Services aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt.

 

26.2 De totale aansprakelijkheid van Colin Stoltz Online Services wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van materiële beschadiging van zaken (daaronder niet begrepen software, data) en de directe vermogensschade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs en/of vergoeding (exclusief B.T.W.). Indien de Overeenkomst betrekking heeft op dienstverlening of een duur-overeenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief B.T.W.) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totaleColin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

12
 

vergoeding voor directe vermogensschade meer bedragen dan tienduizend euro (10.000,00).

26.3 De aansprakelijkheid van Colin Stoltz Online Services voor indirecte vermogensschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade in verband met verlies of verminking van gegevens, is uitgesloten.

 

26.4 De totale aansprakelijkheid van Colin Stoltz Online Services voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan honderdduizend euro (100.000,00) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

26.5 Aansprakelijkheid van Colin Stoltz Online Services wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Colin Stoltz Online Services onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en Colin Stoltz Online Services ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Colin Stoltz Online Services in staat is adequaat te reageren.

 

26.6 Klant vrijwaart Colin Stoltz Online Services voor alle aansprakelijkheid jegens derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van gebreken in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Colin Stoltz Online Services geleverde Producten, mits Klant bewijst dat de schade daardoor is veroorzaakt.

 

Artikel 27: Overmacht

 

27.1 Indien Colin Stoltz Online Services door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 

27.2 Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

 

27.3 Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Colin Stoltz Online Services als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

Artikel 28: toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter
Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

13
 

28.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op iedere Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

 

28.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.28.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Colin Stoltz Online Services het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
Colin Stoltz Online Services

 

Karperlaan 31

 

5706 EA

 

Helmond

 

info@colinstoltz.com

 

+31614510771BTW: NL204792423B02

KVK: 68207654

 

Bank: NL22INGB 0007711 803
Colin Stoltz Online Services • Karperlaan 31, Helmond • www.colinstoltz.com • +31614510771

14